1/7 Bishoujo Kotobukiya G.I. Joe.

.
$102.
https://i.imgur.com/WzKeGI3.jpg

https://i.imgur.com/WzKeGI3.jpg
https://i.imgur.com/YKrtjg7.jpg
https://i.imgur.com/saW6lYc.jpg
https://i.imgur.com/qGsyfZG.jpg
https://i.imgur.com/c4OGOHC.jpg
https://i.imgur.com/WC82VzL.jpg
https://i.imgur.com/stI8qhm.jpg
https://i.imgur.com/Ka0XFEN.jpg
https://i.imgur.com/agmG5rJ.jpg
https://i.imgur.com/GeoWzAh.jpg